PRIVACY

Privacy – No Tomato is verant­woor­delijk voor de verwerking van persoons­ge­gevens zoals weerge­geven in deze privacyverklaring.

Contact­ge­gevens
No Tomato B.V.
Chassé­singel 4
4811 HA Breda
mark-jan@notomato.com
+31 6 34 03 82 17

Persoons­ge­gevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoons­ge­gevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons­ge­gevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboor­te­datum;
 • Geboor­te­plaats;
 • Adres­ge­gevens;
 • Telefoon­nummer;
 • E‑mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoons­ge­gevens die u actief verstrekt in corres­pon­dentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activi­teiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschil­lende websites heen (bijvoor­beeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoons­ge­gevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoons­ge­gevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons­ge­gevens verwerken
Wij verwerken uw persoons­ge­gevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuws­brief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e‑mailen indien dit nodig is om onze dienst­ver­lening uit te kunnen voeren;
 • U te infor­meren over wijzi­gingen van onze diensten en producten;
 • Om onze diensten te kunnen leveren;
 • Wij analy­seren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbe­teren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Wij volgen uw surfgedrag over verschil­lende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Wij verwerken ook persoons­ge­gevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze admini­stratie en/of belastingaangifte.

Geauto­ma­ti­seerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geauto­ma­ti­seerde verwer­kingen besluiten over zaken die (aanzien­lijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of ‑systemen, zonder dat daar een mens (bijvoor­beeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe wij persoons­ge­gevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatre­gelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar­making en ongeoor­loofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwij­zingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mark-jan@notomato.com.

Hoe lang we persoons­ge­gevens bewaren
Wij bewaren uw persoons­ge­gevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te reali­seren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoons­ge­gevens met derden
Wij delen uw persoons­ge­gevens met verschil­lende derden als dit noodza­kelijk is voor het uitvoeren van de overeen­komst en om te voldoen aan een eventuele wette­lijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwer­kers­over­een­komst om te zorgen voor eenzelfde niveau van bevei­liging en vertrou­we­lijkheid van uw gegevens. Wij blijven verant­woor­delijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of verge­lijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken functi­onele, analy­tische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekst­be­stand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functi­o­na­liteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoor­beeld uw voorkeurs­in­stel­lingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optima­li­seren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en adver­tenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnfor­meerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Technische cookies: Deze cookies zijn nodig voor een juiste werking van bepaalde delen van onze Site, zoals het gebruik van de webwinkel, het aanbieden van product- en prijs­com­bi­naties die voor uw land gelden, het verdelen van de belasting op onze servers, het vastleggen van de gebrui­kers­voor­keuren voor cookies enzovoort. Onder deze categorie vallen zowel tijde­lijke als perma­nente cookies. Onze sites zouden niet goed of helemaal niet werken zonder deze cookies. Daarom worden deze cookies altijd gebruikt, ongeacht de gebrui­kers­voor­keuren. Cookies in deze categorie worden altijd ingesteld door onze sites en domeinen die niet van derden zijn.
 • Analyse-cookies: Deze cookies worden gebruikt om infor­matie te verza­melen over hoe u onze sites gebruikt. We gebruiken de infor­matie om rapporten samen te stellen en om onze sites te verbe­teren, gebruiks­vrien­de­lijker te maken en de werking ervan te contro­leren. De cookies verza­melen anonieme infor­matie over uw activi­teiten op onze sites, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar onze sites heeft verwezen. Cookies in deze categorie kunnen worden geplaatst door onze sites of door domeinen van derden. Meer infor­matie over bepaalde soorten van derge­lijke cookies is beschikbaar in het gedeelte over anonieme identificatiemiddelen.
 • Trackingcookies van derden: Deze cookies worden gebruikt om infor­matie te verza­melen over hoe u onze sites gebruikt en welke trefwoorden u hebt gebruikt om op onze sites te komen, welke websites u hebt bezocht en de manier waarop u onze sites hebt bereikt. We gebruiken deze infor­matie om rapporten samen te stellen, om onze sites te verbe­teren en in het algemeen om ons aanbod van producten en diensten op u af te stemmen. Deze cookies kunnen worden geplaatst door onze sites of door domeinen van derden.
 • Cookies van derden: Deze cookies worden gebruikt om functies van derden in onze sites te integreren, zoals YouTube™-video’s, feedback­for­mu­lieren of picto­grammen van sociale media, waarmee u onze inhoud kunt delen. Cookies in deze categorie kunnen door derden worden geplaatst en bevatten, zonder beperking, cookies die door de volgende domeinen zijn geplaatst: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com en Facebook.com.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw inter­net­browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle infor­matie die eerder is opgeslagen via de instel­lingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoons­ge­gevens in te zien, te corri­geren of te verwij­deren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens­ver­werking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons­ge­gevens door ons en heeft u het recht op gegevens­over­draag­baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons­ge­gevens waarover wij van u beschikken in een compu­ter­be­stand naar u of een andere, door u genoemde, organi­satie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwij­dering, gegevens­over­draging van uw persoons­ge­gevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons­ge­gevens sturen naar mark-jan@notomato.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identi­teits­bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort­nummer en Burger­ser­vi­ce­nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht­houder, de Autoriteit Persoons­ge­gevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons